Báo giá thi công làm mái tôn tại Nhà Bè | Tiết kiệm 20% chi phí

Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Nhà Bè của Phát Lộc

Báo giá thi công làm mái tôn tại Nhà Bè | Tiết kiệm 20% chi phí

Báo giá thi công làm mái tôn tại Nhà Bè | Tiết kiệm 20% chi phí

Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn tại Nhà Bè

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường0.3mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.35mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.4mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.45mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.5mm Từ 360.000 – 410.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Việt Nhật tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật tại Nhà Bè

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Việt Nhật SSC tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật SSC tại Nhà Bè

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Hoa Sen tại Nhà Bè của Phát Lộc

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Hoa Sen tại Nhà Bè

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 đ/m²

 

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Olympic tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Olympic tại Nhà Bè

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.3mm Từ 330.000 –  380.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.35mm Từ 350.000 – 400.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.4mm Từ 370.000 – 420.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.45mm Từ 390.000 – 440.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.5mm Từ 410.000 – 460.000 đ/m²

Bảng báo giá chi phí thi công thay tôn trọn gói tại Nhà Bè của Phát Lộc

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Việt Nhật tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.40mm Từ 230.000 đến 280.000 đ/m²
2 Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 240.000 đến 290.000 đ/m²
3 Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.50mm Từ 250.000 đến 300.000 đ/m²

 

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Đông Á tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Báo giá thi công thay tôn Đông Á

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.40mm Từ 250.000 đến 300.000 đ/m²
2 Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.45mm Từ 270.000 đến 320.000 đ/m²
3 Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.50mm Từ 290.000 đến 340.000 đ/m²

 

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Hoa Sen tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.40mm Từ 270.000 đến 320.000 đ/m²
2 Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 290.000 đến 340.000 đ/m²
3 Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.50mm Từ 310.000 đến 360.000 đ/m²

 

Bảng báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay mái tôn tại Nhà Bè của Phát Lộc

Stt

Báo giá các hạng mục nhân công thay mái tôn, lợp mái tôn

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 1 Từ 40.000 – 60.000 đ/m²
2 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 2 Từ 70.000 – 90.000 đ/m²
3 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 3 Từ 80.000 – 100.000 đ/m²
4 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 4 Từ 90.000 – 110.000 đ/m²
5 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Nhà Bè của Phát Lộc trên đây chưa bao gồm VAT. Quý khách vui lòng liên hệ 0904.712.881 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá thi công làm mái tôn tại Nhà Bè

  • ✅ Điện thoại: 0904.712.881
  • ✅ Mail: Maitailoc2@gmail.com
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Nhà Bè
  • ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com

Tham khảo thêm bảng báo giá liên quan thi công làm mái tôn tại Nhà Bè của Phát Lộc

5/5 - (1 bình chọn)
Bài Viết Liên Quan
Báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội của Phát Lộc1.1 Bảng báo...
Báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu của Phát Lộc1.1 Bảng báo...
Báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa của Phát Lộc1.1 Bảng báo...
Báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai của Phát Lộc1.1 Bảng báo...