Báo giá thi công làm mái tôn tại TPHCM | Tiết kiệm 20% chi phí

Contents

Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại TPHCM của Phát Lộc

Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn tại TPHCM

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn thường 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường0.3mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.35mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.4mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.45mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn thường 0.5mm Từ 360.000 – 410.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Việt Nhật tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật tại TPHCM

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Việt Nhật SSC tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Việt Nhật SSC tại TPHCM

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Việt Nhật SSC 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 đ/m²

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Hoa Sen tại TPHCM của Phát Lộc

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Hoa Sen tại TPHCM

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 240.000 – 290.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 260.000 – 310.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 280.000 – 330.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 220.000 – 370.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.3mm Từ 300.000 – 350.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.35mm Từ 320.000 – 370.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.4mm Từ 340.000 – 390.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 360.000 – 410.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Hoa Sen 0.5mm Từ 380.000 – 430.000 đ/m²

 

Bảng báo giá thi công làm mái tôn Olympic tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Đơn giá các hạng mục thi công mái tôn Olympic tại TPHCM

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.3mm Từ 310.000 – 360.000 đ/m²
2 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.35mm Từ 330.000 – 380.000 đ/m²
3 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.4mm Từ 350.000 – 400.000 đ/m²
4 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.45mm Từ 370.000 – 420.000 đ/m²
5 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 40x40x1,1mm xà gồ kẽm 40×40 tôn Olympic 0.5mm Từ 390.000 – 440.000 đ/m²
6 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.3mm Từ 330.000 –  380.000 đ/m²
7 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.35mm Từ 350.000 – 400.000 đ/m²
8 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.4mm Từ 370.000 – 420.000 đ/m²
9 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.45mm Từ 390.000 – 440.000 đ/m²
10 Báo giá thi công mái tôn kèo hộp 50x50x1,1mm xà gồ kẽm 50×50 tôn Olympic 0.5mm Từ 410.000 – 460.000 đ/m²

Bảng báo giá chi phí thi công thay tôn trọn gói tại TPHCM của Phát Lộc

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Việt Nhật tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.40mm Từ 230.000 đến 280.000 đ/m²
2 Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.45mm Từ 240.000 đến 290.000 đ/m²
3 Báo giá thi công thay tôn Việt Nhật 0.50mm Từ 250.000 đến 300.000 đ/m²

 

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Đông Á tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Báo giá thi công thay tôn Đông Á

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.40mm Từ 250.000 đến 300.000 đ/m²
2 Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.45mm Từ 270.000 đến 320.000 đ/m²
3 Báo giá thi công thay tôn Đông Á 0.50mm Từ 290.000 đến 340.000 đ/m²

 

Bảng báo giá thợ thi công thay tôn Hoa Sen tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.40mm Từ 270.000 đến 320.000 đ/m²
2 Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.45mm Từ 290.000 đến 340.000 đ/m²
3 Báo giá thi công thay tôn Hoa Sen 0.50mm Từ 310.000 đến 360.000 đ/m²

 

Bảng báo giá nhân công thợ lợp mái tôn, thay mái tôn tại TPHCM của Phát Lộc

Stt

Báo giá các hạng mục nhân công thay mái tôn, lợp mái tôn

Đơn giá (đ/m²)
1 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 1 Từ 40.000 – 60.000 đ/m²
2 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 2 Từ 70.000 – 90.000 đ/m²
3 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 3 Từ 80.000 – 100.000 đ/m²
4 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 4 Từ 90.000 – 110.000 đ/m²
5 Báo giá thi công lợp mái tôn, thay mái tôn cho tầng 5 trở lên Liên hệ

Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm mái tôn tại TPHCM của Phát Lộc trên đây chưa bao gồm VAT. Quý khách vui lòng liên hệ 0904.712.881 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

BÁO GIÁ THI CÔNG LÀM MÁI TÔN – SỬA CHỮA MÁI TÔN – SƠN SỬA MÁI TÔN – CHỐNG NÓNG MÁI TÔN – CHỐNG THỐNG MÁI TÔN – LH 0904.712.881

Đến với Phát LộcCông Ty chuyên thi công làm mái tôn chuyên nghiệp tại TPHCM. Tập trung đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, chuyên nghiệp, áp dụng kỹ thuật thi công tiên tiến. Trang bị kiến thức và trang thiết bị, dụng cụ thi công mái tôn hiện đại. Chúng tôi nhận Thi công – Lắp đặt – Sửa chữa – Chống thấm – Sơn lại mái tôn tại các công trình dân dụng, công nghiệp. Đáp ứng 100% những yêu cầu của quý khách hàng.

Báo giá thi công làm mái tôn

Chuyên nhận báo giá thi công làm mái tôn tại TPHCM với các hạng mục như sau:

Hầu hết các công trình hiện nay đều sử dụng mái tôn là chủ yếu. Vì mái tôn có những ưu điểm như chống nóng, chống ồn, chịu được thời tiết khắc nghiệt, có độ bền cao và thẩm mỹ đẹp. Do đó, nhu cầu về thi công mái tôn cho các công trình đều đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau.

Phát Lộc xin gửi đến quý khách Bảng báo giá thi công làm mái tôn với các hạng mục như sau:

  • Thi công làm mái tôn tại TPHCM. 
  • Thi công làm mái tôn nhà dân dụng, nhà xưởng, nhà cấp 4, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện,…
  • Thi công thiết kế mái tôn lạnh nhà ở.
  • Nhận sửa chữa mái tôn cũ.
  • Nhận thi công sửa mái tôn tại nhà.
  • Báo giá thi công làm mái tôn trọn gói TPHCM. 
  • Nhận sơn lại mái tôn cũ gỉ gét,
  • Nhận sơn chống nóng mái tôn.
  • Xử lý chống thấm dột mái tôn.
  • Nhận sơn chống thấm mái tôn.
  • Nhận tháo dở mái tôn cũ lợp mái tôn mới.
  • Thi công lắp đặt mái tôn chống ồn.
  • Thi công sơn sửa mái tôn nhà xưởng, khu công nghiệp,…

Chúng tôi đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của quý khách hàng. Cam kết mang đến dịch vụ chất lượng nhất và nhận được sự hài lòng từ quý khách.

Vì sao dịch vụ thi công mái tôn lại được khách hàng ưu tiên lựa chọn khi đến Công Ty chúng tôi?

Báo giá thi công làm mái tôn

  • Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, khảo sát, tư vấn và báo giá thi công làm mái tôn chuẩn xác các hạng mục. Tư vấn các phương pháp thi công mái tôn hiệu quả như mái tôn chống nóng, mái tôn lạnh,…
  • Đội ngũ thợ chuyên làm mái tôn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, được trang bị kiến thức đầy đủ. Đoàn kết và nhanh nhẹn trong mọi công trình, đảm bảo quy trình chuyên biệt, đạt chất lượng, cùng độ bền trên nhiều năm.
  • Trang thiết bị, dụng cụ, máy móc hỗ trợ thi công – sửa chữa mái tôn hiện đại, giúp công trình hoàn thiện nhanh, đúng yêu cầu khách hàng.
  • Cung cấp vật liệu xây dựng, mái tôn đúng chính hãng, giá hợp lý và đặc biệt không thu thêm phí phụ thu trong và sau khi hoàn thành thi công.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí 247, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Nhận tư vấn và giải đáp bất kỳ thắc mắc của quý khách mọi lúc, mọi nơi.
  • Chúng tôi với các chi nhánh trải dài trên nhiều tỉnh thành, các quận nội thành TPHCM. Sẵn sàng đón tiếp và phục vụ quý khách hàng hằng ngày, hằng giờ.
  • Báo giá thi công làm mái tôn quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12. Thủ Đức, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú,… Các tỉnh thành như Bình Dương, Thủ Dầu Một, Đồng Nai, Long An,…. 

Dịch vụ tư vấn miễn phí qua HOTLINE 0904.712.881 – Phục vụ nhanh, chuyên nghiệp, tận tình

Mái tôn che chắn cho ngôi nhà được an toàn cùng với độ bền trên nhiều năm. Đối với những công trình mới xây đang cần được lớp mái tôn. Hay những công trình đã cũ kĩ, xuống cấp cần được cải tạo và thay mái tôn mới. Dịch vụ thi công mái tôn tại TPHCM luôn sẵn sàng phục vụ quý khách mọi khi cần. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách một công trình mái tôn bền đẹp, chắc chắn với giá cực kì ưu đãi.

Thông tin liên hệ Phát Lộc tư vấn báo giá thi công làm mái tôn tại TPHCM

  • ✅ Điện thoại: 0904.712.881
  • ✅ Mail: Maitailoc2@gmail.com
  • ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại TPHCM
  • ✅ Website: Dichvusuachuanhahcm.com

Tham khảo thêm bảng báo giá liên quan thi công làm mái tôn tại TPHCM của Phát Lộc

5/5 - (2 bình chọn)
Bài Viết Liên Quan
Báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Hà Nội của Phát Lộc1.1 Bảng báo...
Báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Vũng Tàu của Phát Lộc1.1 Bảng báo...
Báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Bà Rịa của Phát Lộc1.1 Bảng báo...
Báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí Báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai | Tiết kiệm 20% chi phí
Contents1 Tham khảo bảng báo giá thi công làm mái tôn tại Đồng Nai của Phát Lộc1.1 Bảng báo...